BABYLAND je od roku 1991 garanciou kvalitných služieb pre obchody aj konečných spotrebiteľov.

Značky kočíkov, autosedačiek a ďaľšieho tovaru sú starostlivo vyberané ohľadom na kvalitu, funkčnosť a možnosť dlhodobého servisu.

Svetový výrobca JANÉ Group s exportom do 60 krajín, vplyvom na módne trendy, ale aj technickým výskumom v bezpečnosti autosedačiek, zdravotnej vhodnosti výrobkov pre novorodencov nie náhodou spolupracuje už vyše 25 rokov s našou spol. BABYLAND.

Pomôžeme vám zorientovať v problematike kočíkov, bezpečnosti v aute a nájsť pre vás optimálne riešenie.

Vyše 13 tisíc kvalitných fotografií tu znázorňuje iba také výrobky, s ktorými reálne pracujeme a dobre ich poznáme.

Vlastná výroba fusakov a textilného príslušenstva k postieľkam vám navyše umožňuje získať slovenský produkt vo vysokej kvalite za priaznivú cenu.

Untitled Document

Obchodné podmienky, podmienky darčekových poukážok a ochrana osobných údajov


 

Obchodné podmienky


Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Objednávky realizované cez túto internetovú predajňu sa považujú za záväzné. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

Platobné podmienky

Tovar zasielame výhradne na dobierku, úhrada sa realizuje pri preberaní tovaru kuriérskej službe Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné a radi by sme Vás upozornili, že akcie a ceny v kamennom obchode sa nemusia zhodovať s akciami a cenani v našom e-shope. Náklady na dodanie tovaru - poštovné sú jednotné 5 Eur.

Prevádzkovateľ obchodu je plátca DPH.

Dodacie podmienky

Tovar je zasielaný kuriérskou službou na dobierku, v čo možno najkratšom čase - podľa dostupnosti tovaru. O termíne dodania Vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom.

Reklamačné podmienky

Pred prebratím zásielky od kuriéra je zákazník povinný zistiť, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný spísať zápis o poškodení s kuriérskou službou a následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je poškodený dopravou. O takomto poškodení je zákazník povinný okamžite informovať dopravcu aj predávajúceho, aby predávajúci mohol túto situáciu následne riešiť s kuriérskou službou. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť dopravca.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že je tovar ponúkaný v nižšej cene (v akcii) a vykazuje závadu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a záručná doba sa na túto závadu nevzťahuje.

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledovne:
Zákazník si môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to bez zbytočného odkladu. K posúdeniu reklamácie je zákazník povinný zaslať chybný výrobok (po dohode len chybnú časť) na adresu predávajúce spolu s dokladom o kúpe (dodací list, faktúra), záručným listom a s popisom reklamácie. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
- názov reklamovaného tovaru
- dátum kúpy
- dôvod reklamácie

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, preťažovaním a nesprávnou manipuláciu a skladovaním. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. V prípade zistenia výrobnej chyby bude táto bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Názov a adresa orgánu dozoru, alebo dohľadu

Názov a adresa ogánu dozoru, alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104

Vrátenie tovaru

Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14  dní odo dňa  prevzatia tovaru. V takom prípade, prosím, vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (podľa nižšie priloženého vzoru)
- kontaktujte predávajúceho 02/43293911 - predajňa
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-nepoužitý
-nepoškodený
-kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
Tovar treba zaslať na adresu prevádzkovateľa, nie však ako zásielku na dobierku. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar poukážeme prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený (vrátený). Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

 • Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14  dní odo dňa  prevzatia tovaru. V takom prípade, prosím, vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (podľa nižšie priloženého vzoru)
  - kontaktujte predávajúceho 02/43293911 - predajňa
  -tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  -nepoužitý
  -nepoškodený
  -kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  Tovar treba zaslať na adresu prevádzkovateľa, nie však ako zásielku na dobierku. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar poukážeme prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený (vrátený). Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

  Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu spotrebiteľ  (kupujúci)
 • Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Taktiež spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
-Komu: BABYLAND, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava  02/43293911

 • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ( vypísať konkrétny tovar)
 • Dátum objednania:
 • Dátum prijatia:
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 • Adresa spotrebiteľa:
 • Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: ..info@babyland.sk…    
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Podmienky darčekových poukážok BABYLAND


Platnosť darčekovej poukážky je uvedená priamo na darčekovej poukážke a nemožno ju uplatniť po termíne platnosti.

Táto darčeková poukážka platí iba v predajni a v e-shope BABYLAND na Slovensku. Tu môže obdarovaný kód poukážky uplatniť telefonicky alebo v internetovom obchode rovnako ako hotovosť. Darčekovú poukážku je možné uplatniť iba raz a to v plnej výške – čiastočné odpočty nie sú možné. Taktiež nie je možné vymeniť darčekovú poukážku za hotovosť, alebo z nej vydávať. Ak je hodnota kupovaného tovaru vyššia ako je hodnota darčekovej poukážky, treba rozdiel doplatiť.

Pokiaľ si želáte, darčekovú poukážku môžeme zaslať priamo na adresu obdarovaného. V tom prípade nám, prosím, do správy od zákazníka zadajte PRE KOHO meno a adresu obdarovaného aj s tel. číslom pre kuriéra a OD KOHO darček dostanú.

Na uplatnenie poukážky v internetovom obchode stačí zadať v kolónke Zľavová poukážka číslo darčekovej poukážky a do Správy od zákazníka uviesť meno, na koho je darčeková poukážka vystavená, hodnotu poukážky a poukážka bude následne odpočítaná pri potvrdení objednávky z našej strany.

Pre prípadnú reklamáciu si zachovajte doklad o zaplatení.

S darčekovou poukážkou zaobchádzajte ako s ceninou, uplatnenie nárokov je možné len pri predložení darčekovej poukážky.

Falšovanie a pozmeňovanie BABYLAND darčekovej poukážky je zakázané a môže byť trestné.


Podmienky nákupu a uplatnenia papierovej a elektronickej darčekovej poukážky BABYLAND (ďalej len „Podmienky“)


Tieto podmienky stanovujú bližšie pravidlá nákupu a uplatnenia darčekových poukážok spoločnosti BABYLAND spol. s r.o. (ako Vydavateľa)

Nižšie uvedené termíny použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

 • Vydavateľ – spoločnosť BABYLAND, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO 35 710 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 14021/B (aj ako „BABYLAND“);
 • Predajné miesto – obchod alebo prevádzka spoločnosti BABYLAND, umiestnený na území Slovenskej republiky, označený symbolom akceptácie darčekových poukážok BABYLAND v papierovej alebo elektronickej pobode;
 • Darčeková poukážka – darčeková poukážka, ktorá je určená k úhrade nákupu v Predajnom mieste spoločnosti BABYLAND, a to akéhokoľvek tovaru dostupného v rámci Predajného miesta alebo na stránke spoločnosti BABYLAND www.babyland.sk;
 • Kupujúci – právnická osoba, organizačná zložka s právnou subjektivitou alebo fyzická osoba, ktorá objednáva Darčekové poukážky a zaplatí cenu Darčekových poukážok vo výške rovnej objednanej hodnote týchto Darčekových poukážok;
 • Držiteľ – každý držiteľ Darčekovej poukážky;
 • Tovar – výrobky dostupné v Predajných miestach spoločnosti BABYLAND alebo na webe spoločnosti BABYLAND www.babyland.sk;

Kupujúci môže kúpiť Darčekovú papierovú poukážku v predajni spoločnosti BABYLAND, alebo si ju môže objednať prostredníctvom webu spoločnosti www.babyland.sk

Objednávku Darčekových poukážok je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej adresy: odbyt@babyland.sk

Objednávka prostredníctvom emailovej adresy alebo internetovej stránky je záväzná objednávka. O jej potvrdení, ďalšom postupe, prípadne možnosti prevzatia objednaných Darčekových poukážok informuje Vydavateľ Kupujúceho prostredníctvom zadaného emailu.

Platbu za Darčekové poukážky je možné uskutočniť:

 • v hotovosti, pri prevzatí, v predajni BABYLAND alebo
 • bankovým prevodom na účet Vydavateľa uvedený na daňovom doklade (faktúre)

Vydavateľ sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu po úhrade platby objednané Darčekové poukážky.

Darčekové papierové poukážky je možné uplatniť ihneď po ich prevzatí.

Darčekové elektronické poukážky je možné uplatniť (sú aktivované) ihneď po potvrdení ich prevzatia.

Držiteľ uplatní Darčekovú poukážku predložením pracovníkovi pokladne na Predajnom mieste.

Pri nákupe Tovaru s uplatnením Darčekovej poukážky musí Držiteľ nakúpiť Tovar v hodnote, ktorá je rovná alebo vyššia ako nominálna hodnota Darčekovej poukážky. Hodnota Darčekovej poukážky bude pri platbe na pokladni, po jej predložení pracovníkovi pokladne, odpočítaná z celkovej ceny nákupu.

Darčekové poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť.

Platnosť Darčekových poukážok je uvedená priamo na poukážke a nie je možné ju predĺžiť. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej poukážky nemá Držiteľ/Kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny Darčekovej poukážky, ani iné finančné nároky.

Darčeková poukážka nemôže byť v prípade straty alebo poškodenia nahradená alebo vymenená. Za poškodenie zodpovedá Držiteľ/Kupujúci.

Vydavateľ má právo odmietnuť akúkoľvek Darčekovú poukážku, ktorá je poškodená, upravená, skopírovaná alebo iným spôsobom upravená.

Akékoľvek reklamácie súvisiace s Darčekovými poukážkami, s výnimkou reklamácie samotného tovaru zakúpeného s uplatnením Darčekovej poukážky, bude Vydavateľ riešiť priamo na predajni spoločnosti BABYLAND - v súlade s Reklamačným poriadkom Vydavateľa, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.

V prípade reklamácie tovaru zakúpeného s uplatnením Darčekovej poukážky, ktorú nebude možné vybaviť výmenou tovaru, vydá Vydavateľ zákazníkovi Darčekovú poukážku vhodnote ceny reklamovaného tovaru ku dňu nákupu alebo vrátením peňazí.

upujúci zaplatením a prevzatím Darčekovej poukážky a Držiteľ ich uplatnením prehlasujú, že sa oboznámili s týmito Podmienkami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Na práva a povinnosti, týmito Podmienkami neupravenými, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Všetky spory vyplývajúce z nákupu a uplatnenia Darčekových poukážok, pokiaľ strany nedosiahnu zmierlivého riešenia sporu, bude riešiť všeobecný súd príslušný podľa sídla Vydavateľa v Slovenskej republike.

Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek tieto Podmienky zmeniť. Nové znenie Podmienok zverejní na stránke www.babyland.sk. Na už zadané objednávky sa vzťahujú Podmienky platné v dobe objednania. Nové Podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na www.babyland.sk, ak nie je stanovený neskorší dátum.Informácie o spracúvaní osobných údajov


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BABYLAND spol. s r.o.,  so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO 35 710 721, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka číslo  14021/B (ďalej len „spoločnosť BABYLAND“), ktorá spracúva osobné údaje  za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť BABYLAND vymenovala za svojho  zodpovedného zástupcu Ing. Igora Knězeka, e-mailová adresa babyland@babyland.sk, telefónne číslo 02/4329 2911 alebo 02/4342 7646.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

    A. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť BABYLAND spracúva (i) na účely nákupu tovaru  prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje  zákazníka: meno, priezvisko, telefónne     číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje  súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum  pripísania úhrady     na účet spoločnosti BABYLAND), (ii) na účely vybavovania reklamácií  okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje  uvedené     zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia  poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o  poistenom tovare a údaje     uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu  tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia  poistných udalostí     článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica     95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len  „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods.  1 písm. c) Nariadenia     GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BABYLAND je (i) v prípade  nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a  riešenia poistných     udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o  zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely  plnenia     zákonnej povinnosti spoločnosti BABYLAND.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

BABYLAND spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava,  IČO 35 710 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel     Sro., Vložka číslo 14021/B kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré  zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

    B. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky  e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail  objednávky.

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné     na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke  e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a  plynutia     záručnej lehoty na dodaný tovar.

    C. Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru  nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko,  telefónne číslo,     e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné     na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku  tovaru.

Príjemcom osobných údajov je osoba:

BABYLAND spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava,  IČO 35 710 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel     Sro., Vložka číslo 14021/B Osobné údaje sú spracúvané počas doby od  podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe  tovaru alebo     zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

    D. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely objednávky tovaru v mene  zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno,  priezvisko, telefónne     číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné     na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

BABYLAND spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava,  IČO 35 710 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel     Sro., Vložka číslo 14021/B kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré  zabezpečujú dodávku tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým  dôjde     k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu  zmluvy o kúpe tovaru.

    E. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť BABYLAND spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová  adresa, adresa     a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné     na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcom osobných údajov je osoba:

BABYLAND spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava,  IČO 35 710 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel     Sro., Vložka číslo 14021/B Osobné údaje sú spracúvané počas trvania  registrácie v e-shope.

    F. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely poskytovania telefonickej a  e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko,  telefónne číslo,     e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru  článok 6 ods.     1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade  zvukovej nahrávky     je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom  zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcom osobných údajov osoba:

BABYLAND spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava,  IČO 35 710 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, Oddiel     Sro., Vložka číslo 14021/B Osobné údaje sú spracúvané počas trvania  záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

    G. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v  závislosti     od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu,  telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné     na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

    H. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely realizácie súťaží  prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v  profile súťažiaceho a v prípade     víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a  fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1  písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou  BABYLAND je nevyhnutné     na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj  označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so  sídlom 4 Grand     Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako  prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v  súlade so svojou     Politikou ochrany osobných údajov  (https://www.facebook.com/policy.php).

    I. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie  podpory cez Facebook, spoločnosť BABYLAND bude spracúvať osobné údaje  uvedené vo facebookovom     profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas  komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na  žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je  článok 6 ods. 1     písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich  spracúvanie spoločnosťou BABYLAND je nevyhnutné na poskytnutie podpory  na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so  sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska  republika ako prevádzkovateľ,     pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so  svojou Politikou ochrany osobných údajov  (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

    J. Uplatňovanie nárokov spoločnosti BABYLAND

Spoločnosť BABYLAND spracúva na účely uplatňovania nárokov  spoločnosti BABYLAND nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so  zákazníkmi a dodávateľmi,     údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby  spoločnosťou BABYLAND, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti  BABYLAND, údaje uvedené     v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje  potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením  záujmov spoločnosti     BABYLAND.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem  prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm.  f) Nariadenia GDPR.     Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BABYLAND je nevyhnutné na  účely oprávnených záujmov spoločnosti BABYLAND. Oprávneným záujmom  spoločnosti BABYLAND     je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému  uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti BABYLAND.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a  iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané  počas doby     vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu  byť voči spoločnosti BABYLAND uplatňované nároky alebo počas ktorej si  spoločnosť     môže uplatniť svoje vlastné nároky.

    K. Plnenie zákonných povinností spoločnosti BABYLAND

Spoločnosť BABYLAND spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti BABYLAND.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia  GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o  dani z príjmov,     zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BABYLAND je nevyhnutné na účely  plnenia     zákonných povinností spoločnosťou BABYLAND.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako  prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej  príslušným právnym predpisom.

    3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na  ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je  priamo dotknutá na     svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými  právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup  k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie  osobných údajov,     (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na  prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu  osobných údajov. Tieto     práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti  BABYLAND:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,     
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo     
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.     
 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný  zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné  všeobecne záväzné právne predpisy.

Kontakt

Fakturačná adresa

BABYLAND, spol. s r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava

IČO: 35710721
DIČ: 2020241212
IČ DPH: SK2020241212

OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 14021/B


Prevádzka

BABYLAND
Pestovateľská 9 (vchod zo Starej Ivánskej cesty 9)
Bratislava

www: https://www.babyland.sk
e-mail: babyland@babyland.sk

Tel.:
+ 421 2 43293911
+ 421 2 43427646


Bratislava, 28.3.2023 BABYLAND spol. s r.o